Handelsvoorwaarden

Artikel
1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
Luinstra Voertuigentechniek, gevestigd te Kollum, hierna te noemen Luinstra.

1-2
Bijzondere van de voorwaarden van Luinstra afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel
2 Aanbiedingen.

2-1
Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.

2-2
Mondelinge aanbiedingen door Luinstra of zijn ondergeschikten zijn niet bindend,
tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel
3 Overeenkomst.

3-1
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden
wordt eerst bindend voor Luinstra door zijn bevestiging.

3-2
Elke met Luinstra aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem
van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Luinstra zonodig informatie betreffende hem bij derden opvraagt.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door Luinstra bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel
4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Luinstra binden de laatste niet, voor zover ze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel
5 Expertise.

5-1
Indien een opdracht tot schade-expertise wordt verleend, kan Luinstra aan de
opdrachtgever de ter zake gemaakte kosten en een honorarium in rekening
brengen.

5-2
Indien een opdracht tot reparatie wordt verleend, waarop de in het vorige lid
genoemde schade-expertise betrekking heeft, zal het terzake van die taxatie
berekende bedrag in mindering worden gebracht op het totale expertisebedrag.

Artikel
6 Prijzen.

6-1
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van
afsluiting geldende prijzen, af bedrijf Luinstra.

6-2
Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting
e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de
aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien
zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben
beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

6-4
Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en / of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6-5
Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en / of materialen eigendom van Luinstra, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel
7 Annulering.

7-1
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Luinstra reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Luinstra gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Luinstra als schadeloosstelling verschuldigd zijn
het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Luinstra te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

7-2
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Luinstra zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel
8 Tekeningen en andere gegevens.

8-1
Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Luinstra zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door Luinstra wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Luinstra zijn eigendom. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij Luinstra.

8-2
Als Luinstra opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Luinstra te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

8-3 De adviezen van Luinstra ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Luinstra is niet verantwoordelijk voor technische of eventuele andere voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Luinstra zijn producten en diensten.

Artikel
9 Leveringstermijnen.

9-1
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Luinstra schriftelijk in gebreke te stellen.

9-2
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Luinstra zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

9-3
Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt dat object voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan Luinstra stalling c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel
10 Werkzaamheden.

10-1
Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van Luinstra geldende tarieven.

10-2 Luinstra is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij werkzaamheden van grotere omvang dan € 450,00 van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.

10-3
Indien na uitvoering van de aan Luinstra opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is Luinstra gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.

Artikel
11 Sleep en / of bergingswerkzaamheden.

11-1
De kosten van sleep bergingswerkzaamheden van object(en) waaronder die van vervoer, op en afladen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11-2
De te slepen object(en), van welke aard en omvang dan ook, is (zijn) zonder schriftelijke overeenkomst met Luinstra op geen enkele wijze verzekerd.

11-3
Wanneer een object door Luinstra is geborgen en in bewaring genomen (bijv. na een aanrijding, ongeval enz.), is de eigenaar / bezitter verplicht deze binnen 10 dagen na berging af te halen, ofwel een regeling met Luinstra te treffen. Wordt hier niet aan voldaan, dan worden stallingkosten in rekening gebracht, alles berekend naar recht en billijkheid.

Artikel
12 Meer en minderwerk.

12-1
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.

12-2
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Luinstra ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Luinstra buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

12-3
Door Luinstra te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel
13 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Luinstra om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een
door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel
14 Vrijwaring.

14-1
Opdrachtgever vrijwaart Luinstra en / of zijn personeel voor alle vorderingen, ingeval Luinstra een huur en / of vervangend vervoermiddel ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, tot vergoeding van geleden schade en / of gemaakte kosten, daaronder begrepen boete’s ten gevolge van verkeersovertredingen, welke voortvloeien of verband houden met het eigendom, het bezit, gebruik, verhuur of exploitatie van het vervoermiddel ongeacht of een dergelijke vordering in of
buiten rechte tegen Luinstra wordt ingesteld.

14-2
Opdrachtgever vrijwaart Luinstra tegen alle vorderingen door derden ten gevolge van schade welke gedurende de periode van het ter beschikking gestelde vervoermiddel in bezit van opdrachtgever was / is zijn ontstaan aan derden. Wanneer Luinstra aldus wordt aangeschreven tot vergoeding van geleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord, verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van Luinstra hem onmiddellijk schadeloos te stellen. Gedurende de huur- c.q. leenperiode zijn alle kosten van gebruik van het vervoermiddel
waaronder brandstof, olie, stalling en dergelijke voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel
15 Reclame.

15-1
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Luinstra terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Luinstra wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd,
in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2
Luinstra dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij vereenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3
Indien de reclame naar het oordeel van Luinstra juist is, zal Luinstra hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

Artikel
16 Aansprakelijkheid.

16-1
Luinstra is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a.
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven

b.
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c.
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d.
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e.
Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f.
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

16-2
Luinstra is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van hem of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

16-3
Luinstra zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

16-4
Luinstra is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Luinstra onder zich heeft.

Artikel 17 Garantie.

17-1
Luinstra garandeert de door hem geleverde occasions met een koopprijs van € 3.500,00 en hoger gedurende een periode van 3 maanden, echter met een maximum van 10.000 kilometer.

17-2
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel
18 Eigendomsvoorbehoud.

18-1
Zolang Luinstra geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Luinstra.

18-2
Luinstra heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

18-3
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel
19 Retentierecht.

Luinstra
heeft het recht het voertuig c.q. object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. Luinstra heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel
20 Overmacht.

20-1
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Luinstra
of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Luinstra, en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Luinstra, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Luinstra overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20-2
Luinstra is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te
betalen.

Artikel
21 Wanprestatie en ontbinding.

21-1
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Luinstra ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Luinstra eveneens, indiende opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland
metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Luinstra op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.

22-1
Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22-2
Luinstra is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22-3
Luinstra is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, erechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Luinstra zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel
23 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Luinstra, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 Artikel 24 Wijzigen en vindplaats van de
voorwaarden.

24-1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Friesland te Leeuwarden en zijn tevens op de website van Luinstra te vinden.

24-2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.